حتما اصطلاح بال‌های خوف و رجا را شنیده‌اید، منظور همان دو بالی است که مومن را به سعادت می‌رساند. تشویق و تنبیه در امر فرزندپروری یک چنین کارکردی دارند. هر دو به یک اندازه برای درست بارآوردن کودک لازم هستند...

حتما اصطلاح بال‌های خوف و رجا را شنیده‌اید، منظور همان دو بالی است که مومن را به سعادت می‌رساند. تشویق و تنبیه در امر فرزندپروری یک چنین کارکردی دارند. هر دو به یک اندازه برای درست بارآوردن کودک لازم هستند.

معمولا افراط و تفریط باعث می‌شود تا والدین از یک طرف بام بیفتند! یا بیش از حد بر تشویق تکیه می‌کنند یا روی تنبیه زیاده از حد حساب باز می‌کنند. در هر دو حالت نتیجه مطلوبی عاید هیچ کس نمی‌شود و حتی ممکن است اوضاع تربیتی کودک بدتر هم بشود.

واقعیت این است که هر دوی این‌ها در کنار هم به نتیجه می‌رسند. ا